Uddannelse

God trivsel hos folkeskoleeleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Elevernes trivsel i folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommunes ligger højt og over landsgennemsnittet igen i år.

Hvert år gennemfører alle folkeskoler en national trivselsmåling, og igen i år viser rapporten, at trivslen på tværs af kommunens skoler generelt er enten over eller på niveau med landsgennemsnittet, og den ligger på flere punkter højere end sidste års måling, som også var god.

Faktisk ligger tilfredshedsniveauet i kommunen højere end “forventet”, også efter der er taget højde for rammevilkår, det viser en anden undersøgelse om brugertilfredshed på skoleområdet fra Indenrigs- og Boligministeriet. Analysen viser, om forældrene i en kommune er mere eller mindre tilfredse med skolen end man kunne forvente på baggrund af elevgrundlaget, og her ligger Lyngby-Taarbæk Kommune i kategorien “højere end forventet”.

Analysen viser, at der er en generel tendens til, at forældrene er mere tilfredse, jo bedre eleven trives. Det gælder både i forhold til elevens sociale trivsel og trivsel i forhold til støtte og inspiration.

Det hænger godt sammen med den nationale trivselsmåling blandt eleverne, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune generelt ligger over landsgennemsnittet på langt de fleste besvarelser.

Indskoling

Indskolingseleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune er rigtig glade for deres skoler og deres klasser. Generelt har kommunens folkeskoleelever i 0.-3. klasse en højere trivsel end landsgennemsnittet og nabokommunerne.

Eleverne blev i foråret stillet spørgsmål om deres sociale og faglige trivsel i skolen, og svarene viser en generel stigning i trivslen sammenlignet med skoleåret 2019/2020:

77,2% af eleverne svarer, at de er meget glade for deres skole. Det er 5,3 procentpoint over landsgennemsnittet, og det er samtidig en stigning på 4,3 procentpoint sammenlignet med Lyngby-Taarbæk Kommunes niveau i skoleåret 2019/2020.

78,6% svarer, at de er meget glade for deres klasse, hvilket ligger hele 7,0 procentpoint over landsgennemsnittet. Også her er der tale om en stigning i forhold til sidste års måling, der i år ligger 2,2 procentpoint højere.

I Lyngby-Taarbæk Kommune døjer færre indskolingselever med hoved-, mavepine og koncentrationsbesvær, og færre oplever at blive drillet. Det er både færre i forhold til kommunens svar fra sidste måling og i forhold til landsgennemsnittet og nabokommunerne.

“Det er et virkelig godt resultat, som glæder mig meget, da vi i udvalget har stor fokus på at skabe nogle gode rammer også for trivsel i skolen. God trivsel skaber et stærkt grundlag for gode faglige resultater. En god trivselsmåling i år er ikke lig med en god måling til næste år. Derfor skal vi ikke hvile på laurbærrene”, siger Martin Vendel Nielsen, Næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Mellemtrin og udskoling

I 4.-9. klasse er trivslen i Lyngby-Taarbæk Kommune også højere end i nabokommunerne og landsgennemsnittet. Faktisk har trivslen blandt de større elever ligget stabilt over de sidste fire år. I år svarede 95% af eleverne i 4.-9. klasse, at de har en høj generel trivsel. 95% er præcis samme niveau som ved den sidste trivselsmåling i skoleåret 2019/2020.

“Det er meget glædeligt, at vi ligger stabilt og over lands- og nabogennemsnit på elevernes trivsel i vores kommune. Det går vi op i, i udvalget, og det kan vi takke engagerede ledere, lærere og forældre for. Der er også nogle opmærksomhedspunkter i trivselsmålingen, bl.a. toiletforhold, de fysiske forhold generelt, evalueringskultur og hvorvidt eleverne selv mener, de gør gode faglige fremskridt. Det skal vi holde øje med”, siger formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Gitte Kjær-Westermann.

Lyngby-Taarbæk Kommune ligger generelt over landsgennemsnittet på langt de fleste besvarelser. Dog ligger besvarelserne lidt under landsgennemsnittet hvad angår de fysiske faciliteter.

Her er det som tidligere år toiletforholdene der spiller ind. Kun 3,4% af eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune er helt enige i, at toiletterne er rene og pæne. Det er 1,8 procentpoint under landsgennemsnittet, men nogenlunde på niveau med nabokommunerne.

Kommunen har været i gang med en tværgående indsats for at forbedre toiletforholdene på kommunens skoler. Siden besvarelserne i foråret er der fx blevet renoveret toiletter på Fuglsanggårdsskolen, som en del af projektet til forbedring af toiletforholdene på skolerne som også har omfattet toiletter på Hummeltofteskolen og på Engelsborgskolen.

Det videre arbejde

Generelt danner trivselsmålingen et rigtig flot billede af glade og tilfredse elever i Lyngby-Taarbæk Kommune igen i år.

Hvor der skal arbejdes med resultaterne/indsatser på skole- eller klasseniveau, arbejder skolerne videre med egne resultater. Hver skole har adgang til egne resultater og kan dykke ned i resultaterne og undersøge hvilke klasser og årgange, der har lav/faldende trivsel. Skolerne følger op på resultaterne i samarbejde med skolebestyrelserne og at finder ud af, om og hvor der er brug for målrettede indsatser.

FAKTA – om undersøgelsen

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre undervisningsministeriets nationale trivselsmåling blandt elever i 0.-9. klasse, jf. bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

Formålet med trivselsmålingen er at give et billede af, hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljøet og ro og orden i klassen. Ud fra denne viden kan skolen og de enkelte klasser igangsætte trivselsfremmende indsatser.

På undervisningsministeriets hjemmeside fremgår alle resultater på kommune- og skoleniveau: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/19.aspx

Kommentarer